Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία

Η βασική πολιτική ποιότητας, πάνω στην οποία σχεδιάζονται όλες οι ενέργειες της εταιρίας μας ως προς την παροχή υπηρεσιών μαζικής εστίασης συνοψίζεται στα ακόλουθα:

Η εταιρία οφείλει

 • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μαζικής εστίασης στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης.
 • Να παράγει και να παρέχει στους πελάτες της, γευστικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας στα πλαίσια ανώτερου επιπέδου υγιεινής και ασφάλειας τελικού προϊόντος.
 • Να εκπληρώνει στο μέγιστο τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας Υγιεινής και ασφάλειας Τροφίμων, και να εφαρμόσει πιστά τους κανόνες ορθής βιομηχανικής πρακτικής.
 • Να παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης catering& τροφοδοσίας δεξιώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ έμφαση θα δίνεται στις συνθήκες συντήρησης και υγιεινής των τροφίμων.
 • Να αξιολογεί, να εστιάζει και να ικανοποιεί κατά το μέγιστο τις απαιτήσεις των πελατών της.
 • Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
 • Να παρέχει πόρους και να ενεργεί με γνώμονα την συνεχή βελτίωση, με στόχο την μείωση των παραπόνων πελατών και των μη συμμορφούμενων προϊόντων.
Πολιτική για την Ασφάλεια Πληροφοριών

Η προστασία των πληροφοριακών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ ΑΕ με έδρα επί της οδού Ρήγα Φεραίου 22 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης και λειτουργίας χώρων μαζικής εστίασης. υπηρεσίες οργάνωσης και τροφοδοσίες Catering και δεξιώσεων.
Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013.

Η εταιρεία μας έχει θεσπίσει συγκεκριμένη πολιτική για την ασφάλεια των πληροφοριών μέσω της οποίας δεσμεύεται για:

 • Την ασφάλεια των πληροφοριών σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες, διεργασίες, υπηρεσίες και προϊόντα της, επιβεβαιωμένη και εξακριβωμένη σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της
 • Την προστασία των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
 • Την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών
 • Τη διατήρηση της ακεραιότητας των πληροφοριών
 • Την εξασφάλιση της Διαθεσιμότητας των πληροφοριών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας
 • Τη συμμόρφωση των προϊόντων και υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
 • Την εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με θέματα που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών
 • Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

και σχεδιάζει την υλοποίησή τους μέσω :

 • Του καθορισμού των στόχων μας και της συστηματικής παρακολούθησης υλοποίησης τους.
 • Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας
 • Εκπλήρωσης όλων των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων των πελατών, ώστε όλες οι δραστηριότητες/υπηρεσίες/προϊόντα να ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών
 • Της άρτιας οργάνωσης, εκπαίδευσης και εξέλιξης του προσωπικού μας και της παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση
 • Της παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών μας ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της.

Η συμμόρφωση με την Πολιτική για την Ασφάλεια Πληροφοριών και επομένως η προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζομένους της εταιρείας
Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών επανεξετάζεται ανά διαστήματα, τροποποιείται όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για την ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ ΑΕ

“ Η διαρκής ενίσχυση της στερεής και εποικοδομητικής σχέσης με τον πελάτη μας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της επιχείρησης μας.
Επιδίωξη μας είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του πελάτη παρέχοντας προϊόντα & υπηρεσίες μαζικής εστίασης υψηλών προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας.

Η επιχείρηση μας δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της με γνώμονα την ποιότητα
και για τον λόγο αυτό θα διαθέτει κάθε φορά, και σε όποιο βαθμό χρειαστεί, υλικούς πόρους και έμψυχο δυναμικό για την εκπλήρωση αυτού του στόχου. ”

Λένα Διδασκάλου

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Πιστοποιητικά
ISO 22000:2018
Καταγραφή
ISO 9001:2015
ISO 9001_2015
ΕΛΟΤ EN ISO 140001:2015
ΕΛΟΤ EN ISO 140001_2015
ΕΛΟΤ ISO 45001:2018
ΕΛΟΤ ISO 45001_2018
ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013
ΕΛΟΤ ISO-IEC 27001_2013
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Καταγραφή